Accés col•legiats
Accés a borsa de treball, visat de projectes...
Nom d'usuari
Contrasenya
Maig
2014
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
4
5
7
8
9
11
12
15
16
18
19
20
22
23
24
25
Curs 'Introducció a la certificació energètica i certificació energètica d'edificis existents'
Curs 'Càlcul de petjada de carboni de productes i serveis'
|
Dissabte, 3 de maig de 2014

El COAMB

El Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) es creà mitjançant la Llei 12/2003 i és d'afiliació obligatòria. Disposa de personalitat jurídica, regulada per estatuts propis, i agrupa persones que exerceixen la professió dins el territori de Catalunya. Els òrgans de govern del COAMB són l'Assemblea General i la Junta de Govern. Existeix també la Comissió Econòmica, com a òrgan de caràcter informatiu i consultiu.

Funcions del COAMB

Són funcions pròpies del Col·legi per assolir els seus objectius, les següents:

a) Facilitar als seus col·legiats i col·legiades l’exercici de la professió i garantir que l’exercici professional d’ambientòleg s’adeqüi a la normativa, a la deontologia i a les bones pràctiques de l’ètica i de la dignitat professional, que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional i el medi ambient, exigint, de les persones col·legiades i de les societats professionals, el compliment dels deures i de les obligacions legals i estatutàries, així com les normes i acords adoptats pels òrgans de govern en matèria de la seva competència.

b) Adoptar les mesures necessàries per a facilitar l’exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.

c) Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions de les persones col·legiades i de les societats professionals.

d) Exercir la potestat disciplinària sobre les persones col·legiades i les societats professionals en matèries professionals i col·legials, de conformitat amb el que estableix la llei vigent i els presents Estatuts.

e) Ordenar l’exercici de la professió, determinant les condicions mínimes que garanteixen la llibertat d’actuació en el camp dels seus coneixements i de la independència de criteri en la seva actuació.

f) Proposar a l’Administració l’adopció de mesures en relació amb l’ordenació i la regulació de l’accés i l’exercici de la professió.

g) Participar en els òrgans consultius de l’Administració quan aquesta ho requereixi i col·laborar-hi en els diferents nivells.

h) Assessorar l’administració, els tribunals de justícia, les corporacions oficials, els col·lectius i les persones individuals en les maneres establertes per la llei mitjançant la realització d’estudis, emissió d’informes, elaboració d’estadístiques i altres activitats relacionades amb els seus fins que li siguin sol·licitades o acordi formular per pròpia iniciativa.

i) Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió o la institució col·legial.

j) Evitar, i si s’escau, perseguir l’intrusisme a la professió i establir normes que impedeixin la competència deslleial entre les persones col·legiades i altres actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada, adoptant les mesures i les accions establertes per l’ordenament jurídic.

k) Tenir i exercir la representació i defensa de la professió en el seu àmbit territorial davant l’administració, els jutjats i tribunals, les entitats públiques, privades, i particulars, amb legitimació per ser part en els litigis que afectin interessos professionals, generals o col·legiats, i poder actuar per substitució processal en lloc d’aquests.

i) Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.

m) Nomenar representants de la professió en entitats, comissions i jurats públics o privats que ho sol·licitin, i informar les bases dels concursos que afectin la professió, designant, si s’escau, representants en els jurats.

n) Aprovar els pressupostos del COAMB i regular i fixar les aportacions dels seus col·legiats i col·legiades.

o) Realitzar els reconeixements de signatura o el visat de projectes, informes, dictàmens, valoracions, peritatges i altres treballs realitzats pels ambientòlegs en l’exercici de la seva professió, així com editar i distribuir impresos dels certificats oficials que per aquesta funció aprovin els òrgans de govern, de conformitat amb la normativa aplicable corresponent.

p) Organitzar cursos i activitats formatives en l’àmbit del medi ambient, i promoure i facilitar la formació contínua de les persones col·legiades que permeti garantir llur competència professional.

q) D’acord amb la legalitat vigent, el COAMB pot adquirir, vendre, alienar, posseir, reivindicar, permutar, gravar tota classe de béns i drets, celebrar contractes, obligar-se i exercir accions i interposar recursos en totes les vies i jurisdiccions per al compliment del seus fins.

r) Participar en l’elaboració i execució dels plans d’estudi i informar las normes d’organització dels centres docents corresponents a la professió, en la mesura que ho permetin les lleis.

s) En relació amb la finalitat de promoció científica, cultural, social i laboral de les persones col·legiades, realitzar els plans de caràcter científic, cultural i d’assistència social que es considerin convenients.

t) Fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s’exerceix la professió d’ambientòleg.

u) Crear i gestionar el Registre de Societats Professionals del COAMB, d’acord amb la legislació vigent, i aprovar la normativa col·legial sobre societats professionals.

v) Qualsevol altra funció de naturalesa pública relacionada amb els seus fins directament o indirectament, o que li sigui atribuïda per llei o per delegació de l’administració, i totes les altres funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i que s’encaminin al compliment dels objectius col·legials. 

Per a més detalls, consulteu els estatuts del Col·legi.

Antecedents de la creació del COAMB

L'any 1992 s'endegaren a la Universitat Autònoma de Barcelona, i un any després a la Universitat de Girona, els estudis de la Llicenciatura en Ciències Ambientals. Aquests estudis varen sorgir en resposta a la necessitat creixent que avui existeix a la nostra societat d'un cos de professionals formats transdisciplinàriament i amb visió global i integradora de la problemàtica ambiental.

El 1996 va ser l'any en el qual es van llicenciar els primers estudiants, amb una formació adient per a donar resposta al compromís equilibrador amb el medi ambient. Aquell mateix any un grup d'estudiants i llicenciats s'agrupà i permeté el naixement de l'Associació Catalana de Ciències Ambientals, un dels principals objectius de la qual era la creació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya.

El 4 d'abril de l'any 2002 es publicà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'edicte pel qual se sotmetia a informació pública l'Avantprojecte de Llei de creació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya. El 23 de gener de l'any 2003, el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya publicà el Projecte de Llei del COAMB i finalment, el 5 de Juny s'aprovà definitivament la llei.

Quinze dies després d'aquesta data la llei es publicà al DOGC i el dia següent de la publicació, aquesta entrà en vigor. Des d'aquell moment, l'Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) constituí la Comissió Gestora i disposà d'un any per organitzar l'Assemblea Constituent del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya; es van aprovar els estatuts definitius del Col·legi i es va votar la Junta Directiva.

Finalment, el 15 de maig de 2004 es dugué a terme l'Assemblea Constituent del Col·legi i quedà, per tant, formalment constituït aquest nou ens dins del territori català.

COL·LEGI D'AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA Carrer Muntaner número 81, 6è 1a 08011 Barcelona
Tel: 93 304 21 09  Fax: 93 304 21 11  Email: coamb@coamb.cat | Mapa de Localització
disseny i programació: clickart